Detta är en annons från Wolters Kluwer
Post banner
Yrkesvardag

HFD om momsavdrag vid försäljning av dotterbolag

I början av oktober kom Högsta förvaltningsdomstolen med en viktig dom som gäller rätten till momsavdrag för konsultkostnader vid försäljning av dotterbolag. Försäljning av aktier är undantaget från moms så om konsultkostnaderna är direkt hänförliga till aktieförsäljningen nekas momsavdrag. Men kan man visa att kostnaderna är allmänna omkostnader i en momspliktig verksamheten kan man få momsavdrag.

I HFD 2017 ref. 20 medgavs Sveaskog momsavdrag för konsulttjänster i samband med försäljning av dotterbolag som var ett led i en omstrukturering. Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, menade att konsultkostnaderna föranleddes av en omstrukturering som syftade till att effektivisera den momspliktiga verksamheten och frigöra kapital till den. De hade därmed ett direkt och omedelbart samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet.

Denna dom har tolkats olika. Skatteverket har gjort en strikt tolkning och medger bara momsavdrag i fall som är så gott som identiska med Sveaskogsfallet medan vissa kammarrätter gjort en mer generös tolkning. Nu har vi fått ett efterlängtat klargörande.

Skatteverket nekade momsavdrag

Det nya fallet gäller AB Volvo som också har gjort en omstrukturering med försäljning av ett dotterbolag. Syftet med omstruktureringen var att renodla verksamheten och anskaffa kapital till koncernen. Skillnaden jämfört med Sveaskogsfallet är att AB Volvos momspliktiga verksamhet endast består i att tillhandhålla tjänster till sina dotterbolag. Man har alltså ingen annan utåtriktad verksamhet. Det var bland annat detta som gjorde att Skatteverket nekade momsavdrag för konsultkostnader i samband med försäljningen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att även om bolagets ekonomiska verksamhet endast består i att tillhandahålla momspliktiga tjänster till dotterbolagen utesluter det inte att konsultkostnaderna kan vara allmänna omkostnader i verksamheten. Bolaget har uppgett att syftet med omstruktureringen och försäljningen av dotterbolaget var att effektivisera och öka avsättningen inom den kvarvarande verksamheten samt att åstadkomma ett kapitaltillskott till koncernen.

Domstolen ser inte någon anledning att ifrågasätta detta. Därför anser man att konsultkostnaderna har ett sådant direkt och omedelbart samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet som krävs för att få rätt till avdrag för ingående moms.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att avdragsrätten inte styrs av vilken sorts momspliktig verksamhet ett företaget bedriver. Det krävs inte någon utåtriktad verksamhet i moderbolaget. Ett holdingbolag kan medges avdrag för konsultkostnader i samband med försäljning av dotterbolag under förutsättning att bolaget tillhandahåller momspliktiga tjänster till sina dotterbolag och att konsultkostnaderna kan ses som allmänna omkostnader i verksamheten.

Texten skriven av Alexandra Wallerius, skatteexpert, Wolters Kluwer

 

utgiven av

Ansvarig utgivare