Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.01.10

Heta branschfrågor 2022 – det här säger experterna

Vilka är de viktigaste frågorna inom revision, redovisning, skatt och lön under första halvåret 2022? Fyra branschexperter ger svaren.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Peter Lindstrand, ordförande FAR:s Strategigrupp Skatt

Peter Lindstrand. Foto: Knut Koivisto

− Skatten ur ett ESG-perspektiv (Environmental, Social, Governance), och då primärt frågor kopplade till transparens och governance. En offentlig land-för-land-rapportering för stora företag av skattebetalningar i de olika länder man verkar i utreds för närvarande och där ser vi att vi kommer behöva lägga en del fokus i närtid. Där finns frågor kopplade till hur mycket och hur detaljerad information som ska offentliggöras och i förlängningen självfallet frågor kring renommé och varumärke hos våra kunder. Vidare finns på ESG-området frågan om hållbarhetsredovisning av skatt där utvecklingen pågår och värdet av en god och transparent sådan redovisning blir mer och mer signifikant.

− En annan fråga är rättssäkerheten i ny skattelagstiftning, i skatteprocessen och i samband med myndighetsutövningen. Det har blivit tydligare att rättssäkerheten inom skattelagstiftningen behöver bevakas. Utvecklingen är snabb i Sverige och i omvärlden med initiativ från OECD och EU. Ny lagstiftning måste inte bara bli träffsäker och effektiv, utan också kunna tillämpas på ett rättssäkert sätt. Det är otroligt viktigt. Beslut från Skatteverket och domar från våra domstolar ska vara väl motiverade och beakta de rättssäkerhetskrav vi kan ställa.

− De svenska ränteavdragsreglerna som gällt sedan 2019 ska nu utredas igen och det blir intressant att följa vilka intryck man tagit av alla processer i skattedomstol och EU-kommissionens utmaningar av det svenska regelsystemet.

− Vidare kommer vi under våren engagera oss i det Pillar II-direktiv som föreslås från EU med förslag på minimiskatt för företagen och regelpaket för att motverka kringgåenden.

− Slutligen: Skatterådgivarens roll, integriteten och den värdeskapande rådgivningen. Som alltid är vi engagerade i att fortsatt verka utifrån våra etiska regelverk, och stärka den auktoriserade skatterådgivarens värdeskapande roll, för våra kunder och näringslivet i stort.

Sara Uhlén, ordförande FAR:s Strategigrupp Redovisnings- och Lönekonsulter

Sara Uhlén. Foto: Christian Gustavsson

− Det som står fortsatt högst upp på vår agenda är den stora frågan att höja och lyfta fram marknadens och tredje parts värde av det viktiga arbete som auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter gör för näringslivet. Under våren planerar vi att genomföra en utredning av om och hur det arbete som utförs av auktoriserade konsulter skiljer sig från övriga gällande olika former av rapportering till Skatteverket. Även Bolagsverket står på önskelistan att föra en dialog med i samma fråga och därefter de största bankerna.

− Ett annat prioriterat område är redovisningskonsulternas och lönekonsulternas otvivelaktiga betydelse i frågan om att säkerställa bästa möjliga systemuppsättning för landets företagare. Dels gällande helt självklara områden som driftsäkerhet och effektivitet, som vilka fungerar bäst för vilka företag och vilka kan ”prata” med varandra. Dels gällande det viktiga fokuset på för varje bransch relevanta nyckeltal.

− Sist men inte minst: hur ser olika systems förmåga att efterleva bokföringslagen ut?

Pernilla Lundqvist, ordförande FAR:s Strategigrupp Redovisning

Pernilla Lundqvist. Foto: Gabriel Liljevall

− Klimatrelaterade redovisningsfrågor. Det är stort fokus på ny reglering inom hållbarhet och ökat fokus på företags hållbarhetsmål, policys och arbete. Företagens hållbarhetsarbete kan aktualisera ”nya” redovisningsfrågor, exempelvis upplysningskrav avseende risker, värderingsfrågor såsom översyn av nyttjandeperioder och restvärden, nedskrivningsbehov, och så vidare. Detta är ett område som kommer uppta strategigruppens tid.

− Arbetet kringredovisning av common control-transaktioner fortsätter. Eftersom området i princip är oreglerat har praxis som inte är enhetlig etablerats och i många fall kanske inte frågorna väcks. Fokus i strategigruppens arbete kommer vara att identifiera och beskriva vilka frågor som kan uppstå och resonera kring hur dessa frågor kan lösas.

− Slutligen har gruppen ett fortsatt fokus på utvecklingen av redovisningsnormgivningen för icke noterade företag där Bokföringsnämnden (BFN) nu arbetar med att uppdatera både K2 som K3.

Johan Rippe, ordförande FAR:s Strategigrupp Revision

Johan Rippe. Foto: PwC

− Det pågår många stora frågor parallellt nu. Det vi jobbat med ett tag är det internationella arbetet med att ta fram en ny standard för revision av mindre komplexa företag. Det är ett arbete som pågått skarpt i fem år nu. Där har IAASB under 2021 kommit med ett utkast på ny standard och vi jobbar just nu med remissvar för detta. Det är något som många medlemma väntat på och det är viktigt att vi får till en ändamålsenlig standard för denna typ av revision.

− Vidare jobbar vi också med svar på EU:s konsultation kring corporate reporting, som inkluderar frågor om bolagsstyrning, bolags finansiella rapportering, revision och tillsyn.

− En tredje viktig punkt är frågor kring bestyrkande av hållbarhetsredovisning där vi anser att det är viktigt att revisorer får en roll i bestyrkandet av dessa.

− Sist men inte minst har frågan om revisionsplikt väckts till liv igen och regeringen har nyligen tillsatt en utredning som ska se över nuvarande lagstiftning på området. Vår syn är att det är bra med revisionsplikt för aktiebolag ur ett samhällsperspektiv och vi ser fram mot att bidra med relevant kunskap i den utredning som nu ska genomföras.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare