Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Yrkesvardag

2024.06.27

Fyra revisorer varnas av tillsynsnämnden

Tillsynsnämnden för revisorer har beslutat att dela ut fyra varningar till revisorer som brustit i efterlevnaden av penningtvättslagen. Två av revisorerna ska även betala en sanktionsavgift på 40 000 respektive 60 000 kronor.

text:

Eric Widegren

Tillsynsnämnden för revisorer beslutade vid det senaste mötet att dela ut fyra varningar. Alla revisorer som varnades fick kritik för att ha brustit i efterlevnaden av penningtvättslagen. Det handlar bland annat om brister i den egna verksamheten, så som ofullständiga rutiner och riktlinjer, bristande kvalitetskontroll och avsaknad av relevant utbildning för intern personal. Dessutom fanns brister i uppdragen, främst vad gäller kundkännedom och den allmänna riskbedömningen.

Omfattande brister på penningtvättsområdet

Två av revisorerna ska även betala en sanktionsavgift på 40 000 respektive 60 000 kronor. I det ena fallet bedömer Revisorsinspektionen att bristerna på penningtvättsområdet har varit så omfattande och systematiska att varningen bör förenas med en sanktionsavgift. Dessutom har revisorn haft olämpliga sidouppdrag som äventyrat hans oberoende.

I det andra fallet handlar det dels om omfattande brister i arbetet mot penningtvätt, dels om brister i revisorns granskningsarbete. Revisorsinspektionen bedömer att revisorn har haft en bristande förståelse av det granskade företagets verksamhet. Det har inneburit att han inte har kunnat bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter och inte heller kunnat genomföra en tillfredställande granskning av intäktsredovisningen. Revisorn har därför saknat grund för att tillstyrka fastställandet av bolagets resultat- och balansräkningar.

Revisor avgav revisionsberättelse utan behörighet

Utöver fyra varningar beslutade Tillsynsnämnden även att dela ut en erinran. Ärendet gäller en revisor som inte har kontrollerat sin behörighet att utföra revisionsuppdraget. Revisorn hade blivit avregistrerad på bolagsstämman 2021 men lämnade trots detta en revisionsberättelse 2022. Trots att det fanns ett uppdragsbrev bedömer Revisorsinspektionen att det är revisorns ansvar att kontrollera sin behörighet att utföra revisionsuppdraget. Han bedöms därför ha brutit mot god revisionssed.

Revisorsinspektionen har avböjt att kommentera besluten.

 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare