Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Mikael Edman är auktoriserad revisor och Digital Implementation Leader på EY.
Yrkesvardag

2024.06.12

Framtidens revision – digitaliseringsgruppen vägleder om AI

Digitalisering och AI kommer att omforma revisionsbranschen och förändra revisorns ansvar. Det finns utmaningar att ta sig an, men också potential för nya digitala lösningar. Det menar Mikael Edman, auktoriserad revisor och Digital Implementation Leader på EY. Han är en av medlemmarna i FAR:s nya digitaliseringsgrupp som ska vägleda branschen in i framtiden.

text:

Eric Widegren

I FAR:s framtidsstudie  lyfts digitaliseringen som en av branschens största utmaningar. För ett år sedan beslutade därför FAR och strategigrupp Revision att bilda en digitaliseringsgrupp med representanter från de sex största revisionsbyråerna. Syftet med gruppen är att få en lägesbild över var revisionsbranschen står i dag och vart den är på väg.

– Det satsas mycket på nya digitala verktyg och innovationer nu. För att förstå hur vi ska hantera stora datamängder, teknikutveckling och kompetensbehov diskuterar vi trender och försöker skapa relevanta underlag för hur framtidens revision kan se ut. Det är viktigt att vi tar avstamp i revisionsbranschen för att driva en önskvärd digital utveckling, säger Mikael Edman.

Utveckling av nya digitala tjänster

Digitaliseringen innebär ökat hybridarbete, automatisering av rutinmässiga arbetsuppgifter och ökat fokus på realtidsinformation. Dessutom blir företagen alltmer transaktionsdrivna, vilket ställer högre krav på revisorer att testa, analysera och utvärdera datapunkter och beräkningsmodeller för att kunna uttala sig om de finansiella rapporterna.

– Revisionsbranschen behöver möta den snabba utvecklingen hos företagen och i vår omvärld. Hur kan vi möjliggöra utvecklingen av nya och smarta digitala tjänster inom revisionsbranschen? Den frågan står högt på agendan just nu, säger Mikael Edman.

Utmanande regelverk

Samtidigt behöver branschen förhålla sig till både gamla och nya regelverk.

– Den stora utmaningen ligger i revisorslagen och tystnadsplikten. Reglerna är skrivna på ett sätt som gör det utmanande för oss att använda kundernas data för att utveckla AI-lösningar till nytta för andra kunder. Det begränsar revisionsbranschens möjligheter att ligga i framkant av den digitala utvecklingen och möta förväntningarna från kunder och andra intressenter.

”Alla ser nyttan med AI”

Utvecklingen av AI har tagit rejäl fart det senaste året och även revisionsbranschen ser stor potential i tekniken. AI skapar möjligheter att analysera data på ett sätt som inte har gått tidigare.

– Alla ser nyttan med AI, även kunderna. AI-modeller kan hjälpa till att analysera och utvärdera risker hos våra kunder utifrån historisk finansiell data, vilket hjälper revisorn att förutse och bemöta risker på ett effektivare sätt, säger Mikael Edman.

En fråga som aktualiseras är anonymisering av data. Hur kan data anonymiseras på ett sätt så att AI-modellen inte kan återskapa den och identifiera datakällan? Om inte anonymisering kan ske på ett tillförlitligt sätt finns en risk för att känslig kundinformation röjs. Enligt Mikael Edman är det inte otänkbart att revisionsbyråer kan få högre krav på interna processer för dataskydd.

– Dialogen med företagen är av yttersta vikt. En förutsättning för att kunna utveckla AI-modeller är att företagen godkänner att vi använder deras data. Den här frågan kan även komma att påverka framtida uppdrags- och användaravtal med kunderna.

Många pratar om en AI-revolution och menar att den kommer att få större följder än industriella revolutionen och internets intåg. Hur omvälvande är AI för revisionsbranschen?

– På sikt kan det bli väldigt omvälvande. Det finns mycket som kan automatiseras och standardiseras när vi kommer över barriärerna. Om vi får med oss kunder och systemleverantörer finns det goda möjligheter att tillse en mer fördjupad revision framåt. Utmaningen för oss är att kunna validera stora datamängder. Vi behöver känna oss trygga i den data som AI genererar.

Vad finns det för andra utmaningar med AI?

– Den största utmaningen är att utvecklingen går så fort och att all information är föränderlig. Det är svårt att kunna beakta alla faktorer och de förutsägelser som görs i dag riskerar snabbt att bli felaktiga. En annan utmaning är att marknaden kan komma att begära revision som närmar sig realtid i framtiden.

Hur påverkar AI efterfrågan på revisorer?

– Förhoppningsvis ser vi en ökad efterfrågan av revisionstjänster då företagen sannolikt kommer bli mer angelägna om god intern kontroll och datakvalitet, till följd av utvecklingen inom AI.

Hur påverkas rollen som revisor och vilka möjligheter ser du med AI?

– Det kommer att ske en kraftig förändring av hur revisorn utför uppdraget och branschen kommer att behöva ha rätt mix av kompetenser framöver, allt från ekonomer till ingenjörer och programmerare. Det kommer att ställa högre krav på revisorn, men samtidigt göra arbetet mer utmanande och roligare med möjligheten att öka attraktionskraften för revisorsyrket.

 

Tips till dig som vill lära dig mer om AI:

  • har regelbundna events, seminarier och workshops
  • anordnar bland annat Internetdagarna
  • har korta ”deep dives” inom AI
  • erbjuder grundläggande kurser
  • Flera universitet har kurser inom AI
Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare