Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
FAR har länge uppmärksammat problemen kring tillämpningen av den här lagstiftningen, säger Michael Johansson. Foto: KPMG
Yrkesvardag

2023.06.12

FoU-avdraget ska utredas efter kritik

– Det är mycket glädjande att regeringen har beslutat att tillsätta den här utredningen. Det säger Michael Johansson, ordförande i FAR:s remissgrupp Skatt, efter beskedet att regeringen tillsätter en utredning som ska se över det så kallade FoU-avdraget och expertskattereglerna.

text:

Björn Dickson

Michael Johansson har undertecknat FAR:s remissvar på Finansdepartementets promemoria Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget (Fi2022/03156). Remissvaret är daterat den 1 februari 2023. 

FAR skrev i sitt remissvar att regeringen bör ta initiativet till en utvärdering och översyn av regelverket för nedsättning av arbetsgivaravgifter för företag som arbetar med forskning eller utveckling. 

Finns en tendens

FAR pekade på gränsdragningsproblem och skrev att medlemsföretag inom FAR har noterat att det finns en tendens hos Skatteverket att hellre godta en nedsättning av skatten för verksamheter med mer renodlad forskning än för företag som är mer inriktade på arbete med utveckling. FAR ifrågasatte om detta är korrekt. 

Enligt Michael Johansson är det uppenbart att Finansdepartementet har lyssnat på FAR:s synpunkter. 

– FAR har länge uppmärksammat problemen kring tillämpningen av den här lagstiftningen och framfört till Finansdepartementet att detta borde utredas. Nu sker det och det visar att träget arbete lönar sig, säger Michael Johansson. 

Också FAR:s skatteansvarige Hans Peter Larsson välkomnar beskedet om utredningen. 

– Detta är mycket glädjande. Dagens regler är mycket svåra att tillämpa, säger Hans Peter Larsson. 

Även Svenskt Näringsliv har kritiserat dagens regler och fått stöd av FAR. 

Regeringens beslut innebär att en särskild utredare i uppdrag att se över regelverken. Regeringens mål är att säkerställa att syftet med reglerna uppfylls och att Sveriges internationella konkurrenskraft stärks. 

Regeringen skriver att reglerna är viktiga instrument för företagens investeringar i forskning och utveckling och för att öka Sveriges möjligheter att konkurrera om internationell nyckelkompetens. 

Utländska experter

Det gäller nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling, det så kallad FoU-avdraget. Det gäller också skattelättnaden för utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner. 

Utredaren ska framför allt söka svar på tre frågor: 

  • Finns det behov av att utvidga socialavgiftslagens definitioner av forskning och utveckling?
  • Hur ska definitionerna av forskning och utveckling utformas för att avgränsningen mot arbete som faller utanför FoU-avdragets område ska bli tydligare?
  • Behövs det ett annat förfarande för prövning av rätten till avdrag?

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 januari 2025. 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare