Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Lennart Danielsson, Senior Advisor inom revision på FAR:s verk­samhetsområ­de Medlem.
Karriär

2021.02.08

Fika med Lennart Danielsson: ”Revisorns roll har kommit att diskuteras”

Lennart Danielsson är FAR:s ögon mot omvärlden. I sin roll ska han bevaka branschens utveckling och han har särskilt blicken riktad mot EU och förändringarna som kan påverka revisorerna i Sverige.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

foto:

Christian Gustavsson

Vad ingår i din roll på FAR?

– Framförallt omvärldsbevakning och branschens utveckling i stort. Förändringstrycket inom EU är högt, vilket även kommer påverka vår bransch och det finns flera frågor vi nu jobbar aktivt med. Standardsättare som den globala organisationen IAASB överväger också om regel­verken behöver förändras på något sätt.

–  Till följd av ett antal företagskollapser har revisorns roll och arbetssätt kommit att diskuteras. I England förslås exempelvis i Brydon-rapporten föränd­ringar i revisionens inriktning och omfattning. Det är sådant som påverkar revisorns roll och som jag bevakar. Vi ska arbeta med de här frågorna inom FAR och med andra aktörer där så är lämpligt.

Vilka frågor är mest i ropet för tillfället?

– Det finns ett EU-initiativ som handlar om den europeiska finansmark­nadens konkurrensförmåga och operativa motståndskraft. En del av detta är ett förslag till förordning, DORA, där revisorer ses som en del av den finansiella sektorn med långtgående krav på dokumentation och riskhantering av IT-system. FAR anser att detta kommer att påverka branschen negativt och även hämma konkurrensen. Inom FAR jobbar vi nu aktivt för att få bort revisorer ur förordningen.

Vad har du för erfarenhet av revisions-och rådgivningsbranschen?

– Jag har 36 års erfarenhet från PwC, som auktoriserad revisor och partner. Däribland mångårig erfarenhet inom börsnoteringsfrågor, bolagsstyrning, kapitalmarknadsfrågor och redovisning. Eftersom jag har verkat inom stora och noterade företag tar jag med mig kun­skap och förståelse för revision och revisorns roll i denna miljö.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare