Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.08.11

Färsk dom reder ut begreppen kring aktieägartillskott

Hur ska aktieägartillskott inom en koncern beskattas? I en viktig dom kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till att det är skattefritt. Domen går emot ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. – Det här är en viktig dom att känna till, både för revisorer och auktoriserade skatterådgivare, säger Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

text:

Björn Dickson

– Domen gör det lättare för bolag inom koncerner, säger Hans Peter Larsson.

Bakgrunden är följande: Ett moderbolag i en koncern har lånat ut pengar till ett dotterbolag. Detta dotterbolag är i sin tur moderbolag till flera andra bolag.

Moderbolaget överväger att lämna sina fordringar på dotterbolaget som aktieägartillskott till dotterbolaget. Det är tänkt att ske efter det att dotterbolaget har fusionerats ihop med sina dotterbolag och tagit över deras underskott.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, hänvisar till inkomstskattelagen som säger att alla inkomster ska tas upp till beskattning. Men domstolen påpekar också att aktieägartillskott är undantagna från beskattning.

Frågan har varit vad som gäller när ett moderbolag efterskänker en skuld till ett dotterbolag genom att ge dotterbolaget ett aktieägartillskott. Ska det ses som ett icke skattepliktigt aktieägartillskott motsvarande lånens nominella belopp?

HFD kommer fram till att moderbolagets långivning till dotterbolaget och att moderbolaget efterskänker fordringarna ska ses i ett sammanhang. Innebörden av transaktionen är att dotterbolaget har fått ett tillskott från moderbolaget motsvarande fordringarnas nominella belopp. Då är det ett skattefritt aktieägartillskott, enligt domen från HFD.

– Det är bra att vi nu får ökad klarhet i vad som gäller vid aktieägartillskott i olika former, säger Hans Peter Larsson.

FAR har att också det näraliggande regelverket kring underskott bör ses över i dess helhet.

Domen från HFD i mål nr 447-22 meddelades den 5 juli 2022.

 

 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare