Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
FAR anser att regeringen bör stärka samverkan mellan olika aktörer, exempelvis genom att tillsätta en kommission. Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.12.18

FAR vill ha bred samverkan mot ekonomisk brottslighet

FAR tror inte att en återinförd revisionsplikt för de minsta bolagen är lösningen för att minska brott utan önskar i stället arbeta fram andra åtgärder i samverkan mellan flera aktörer. Det framgår av FAR:s remissvar till utredningen “Bolag och Brott”.

text:

Eric Widegren

Brottsligheten har under senare år blivit ett av Sveriges främsta samhällsproblem och allt fler bolag används för brott. Det handlar om allt från penningtvätt och bidragsfusk till att bolag används för att undanhålla skatter. Regeringen har därför tillsatt flera utredningar som ska analysera och ta fram förslag på åtgärder som kan motverka ekonomisk brottslighet.

Bolag och brott

I juli 2023 överlämnades utredningen “Bolag och brott” till regeringen. I uppdraget har det bland annat ingått att redovisa för- och nackdelar med en återinförd revisionsplikt för små aktiebolag. Utredningen har även haft i uppdrag att se över tidsfrister vid ingivning av årsredovisningar, bedöma behovet av en särskild straffbestämmelse om bolagskapningar, utreda om Bolagsverkets kontrollerande roll bör utökas samt analysera nuvarande kapitalskyddsregler.

Karin Apelman, generalsekreterare och VD på FAR. Foto: Felicia Yllenius

Under hösten har förslaget varit ute på remiss och FAR är en av de instanser som har lämnat synpunkter.

– FAR välkomnar utredningens analyser och är över lag positiv till de föreslagna åtgärderna. Den ekonomiska brottsligheten har stor negativ påverkan på både näringsliv och samhälle och vi vill gärna bidra med vår kompetens i det intensifierade arbetet mot ekonomisk brottslighet, säger Karin Apelman, generalsekreterare och VD på FAR.

 

Återinförd revisionsplikt

De senaste tio åren har antalet aktiebolag ökat kraftigt. Enligt utredningen är det ungefär 500 000 små aktiebolag som inte har någon revisor. Utredningen tar inte ställning till om revisionsplikten bör återinföras eller inte. Vid ett eventuellt återinförande förordar dock utredningen en återgång till tidigare regler, det vill säga att alla aktiebolag ska ha en revisor.

– Revision är en naturlig del i det finansiella ekosystemet och bidrar till att skapa tillit för näringsliv och samhälle. Det ger även företagaren en trygghet i att lagar och regler efterlevs. FAR är dock tveksam till om en återinförd revisionsplikt för de minsta företagen är det mest effektiva sättet att hantera problemen. Vi önskar en fördjupad dialog med politiken samt relevanta myndigheter och organisationer kring hur branschen kan få rätt verktyg i arbetet mot den ekonomiska brottsligheten, säger Karin Apelman.

Kommission mot ekonomisk brottslighet

FAR anser att regeringen bör stärka samverkan mellan olika aktörer, exempelvis genom att tillsätta en kommission. Enligt FAR skulle ett sådant initiativ ge departement, myndigheter och organisationer möjlighet att lägga fram analyser och konkreta reformförslag. Det skulle säkerställa en effektiv och proportionell lagstiftning.

FAR anser också att det redan finns flera förslag som bör analyseras närmare. Det handlar bland annat om att ta bort den så kallade tröghetsregeln och att införa krav på kvalificerad hjälp vid upprättande av årsbokslut och årsredovisning, vilket FAR menar skulle höja kvaliteten på redovisningen.

– Vi anser att det finns flera alternativ till en återinförd revisionsplikt. För de minsta bolagen skulle det exempelvis kunna vara tillräckligt med en översiktlig granskning utförd av en kvalificerad revisor. Vi tror även att krav på en auktoriserad redovisningskonsult vid upprättandet av bokslut och årsredovisning skulle öka kvaliteten och minska risken för ekonomisk brottslighet. Utökade kontrollinsatser av olika myndigheter, så som Bolagsverket, Skatteverket och länsstyrelserna, är en annan möjlig åtgärd, säger Therese Andersson, auktoriserad revisor och affärsområdeschef Medlem på FAR.

Remisstiden för ”Bolag och brott” gick ut den 15 december. Förslaget kommer nu bearbetas av regeringen innan ett lagförslag kan lämnas över till Lagrådet och vidare till riksdagen för beslut.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare