Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Trots att många företag tillämpar GRI-standarden är det få som rapporterar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI 207.
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2024.01.11

Få företag redovisar hållbarhet inom skatt

Få nordiska företag använder den nya standarden för hållbarhetsredovisning inom skatt, GRI 207. Det visar en ny rapport från KPMG.

text:

Eric Widegren

Företag förväntas i dag vara transparenta kring sin hantering av skattefrågor. Det finns dock ingen lagstadgad modell för hållbar skattehantering. Däremot finns det flera olika standarder på området. Två exempel är B-team och Fair Tax Foundation. Flera företag inom revision och rådgivning har även tagit fram egna ramverk, så som PwC:s Total Tax Contribution och KPMG:s ”Tax Impact Reporting”.

Sedan 2021 finns en global standard för hållbarhetsredovisning inom skatteområdet. Standarden kallas GRI 207 och är en del av Global Reporting Initiative, GRI. Det är den mest omfattande standarden på området.

Få företag tillämpar GRI 207

Trots att många företag tillämpar GRI-standarden är det få av dessa som rapporterar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI 207. Det visar en ny rapport från KPMG. För andra året i rad har revisionsbyrån granskat hur Nordens ledande företag rapporterar på skatteområdet. Amanda Jern, Senior Manager inom Tax & Legal på KPMG i Sverige som har arbetat med rapporten, tror att de låga siffrorna kan bero på att företagen inte har identifierat skatt som en viktig hållbarhetsfråga.

Amanda Jern, Senior Manager på KMPG. ­ Foto: KPMG

– Eftersom vi inte har frågat företagen själva kan vi inte veta säkert varför så få tillämpar GRI 207. Men utifrån hur GRI ska användas för hållbarhetsrapportering kan det tyda på att företagen inte har identifierat skatt som en väsentlig fråga. Det faktum att hälften av de svenska företagen som vi har granskat har en publik skattepolicy tyder dock på att det finns ett intresse av att företagen är transparanta med sin inställning till skatt. Det är möjligt att det finns vissa företag som ännu inte är medvetna om GRI 207, men vi misstänker även att många hållbarhetsansvariga inte inkluderar skattefunktionen i sina bedömningar då skatt upplevs för tekniskt eller inte anses ingå i scopet.

Rapporten visar att 22 av företagen i OMX Stockholm 30 (index över de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen) rapporterar enligt GRI. Ytterligare tre företag uppger att deras rapportering är baserad på standarden. En majoritet av företagen tillämpar med andra ord GRI i någon form. Trots detta var det bara fyra företag som identifierade skatt som ett viktigt område eller nämnde GRI 207.

Nya regler för rapportering

Den låga rapporteringsgraden kan också bero på att många företag väntar in nya regelverk på området. EU-direktivet om offentlig land-för-land-rapportering innebär att företag med en omsättning över 750 miljoner euro behöver upprätta och offentliggöra en rapport om den inkomstskatt som de betalar i olika länder. Dessutom innehåller EU:s taxonomi tydliga krav på hantering av skatterisker. Företag som omfattas av CSRD måste även rapportera alla materiella frågor.

– Skatt borde vara en materiell fråga för de flesta multinationella företag så vi förväntar oss att fler företag kommer att börja rapportera om skatt. Vår bedömning är att företag som identifierat skatt som en viktig hållbarhetsfråga under CSRD bör använda sig av GRI 207. Många företag kan även tvingas till en mer omfattande rapportering än EU:s offentliga land-för-land-rapportering då vi ser att investerare föredrar GRI 207 framför det mer begränsade EU-direktivet, säger Amanda Jern.

Ökade krav på företagen

KPMG bedömer att trycket från lagstiftare och investerare gör att fler företag kommer att börja rapportera mer detaljerat nästa år. De förändringar som företag måste genomgå för att uppfylla sina hållbarhetsåtagande och utsläppsmål kommer att påverka hela organisationen, inklusive deras skattehantering.

– Ett ansvarsfullt förhållningssätt till skatt är en indikator på ansvarsfullt företagande och beaktas alltmer av investerare i deras riskbedömning. Som ett minimikrav enligt EU-taxonomin måste företag visa att styrelsen har tillsyn över skattefrågor och risker. Skatterapporteringen måste överensstämma med den bredare hållbarhetsrapporteringen. Företag som inte har börjat förbereda sig måste förstå att datainsamlingsprocessen och den interna styrprocessen för att validera uppgifterna och godkänna rapporteringen kommer att ta längre tid än inlämnandet av land-för-land-rapporter till skattemyndigheterna, säger Amanda Jern.

Hur kan skatterådgivare hjälpa företagen?

– Den låga rapporteringsgraden tyder på att det finns ett stort behov av att öka företagens förståelse för skatt och hållbarhet. Som skatterådgivare kan vi hjälpa företagen att integrera skattehanteringen i det övriga hållbarhetsarbetet. Det kan exempelvis handla om att utnyttja olika skattemässiga incitament för hållbara investeringar. Vi kan även stödja framtagandet av en transparent och hållbar skattestrategi. Det kan öka företagets konkurrenskraft samtidigt som det leder till en mer hållbar skattehantering. Som skatterådgivare behöver vi förstå både utmaningar och möjligheter inom hållbarhetsområdet och hitta de bästa lösningarna för varje enskilt företag, säger Amanda Jern.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare