Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Expertfrågan

2018.10.15

Experten: Penningtvätt – det här gäller

FAR:s medlemsrådgivning får ofta frågor om penningtvätt. Här svarar Sara Orback på några grundläggande frågor om dina skyldigheter enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (pen­ningtvättslagen).

text:

Pernilla Halling

1

Vad är penningtvätt?

Svar:

Penningtvätt är när pengar som kommer från brottsliga verksamheter – till exempel narkotikabrott, traf­ficking, människosmuggling, skattebrott, bedrägerier och rån – omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet i den legala ekonomin. Med pen­ningtvätt jämställs åtgärder som typiskt sett är ägnade att dölja att någon avser att berika sig eller någon annan genom framtida brottslig handling.

2

Vad är finansiering av terrorism?

Svar:

Terrorismfinansiering innebär att ekonomiskt stödja terrorism. Det gäller inte bara direkta bidrag till terrorism utan även insamling av pengar eller att ta emot, tillhandahålla och förmedla pengar och tillgångar som ska finansiera terrorism. Det är ett nationellt och inter­nationellt hot mot samhället, där även mycket låga pen­ningströmningar kan få stora konsekvenser genom att bidra till allvarliga våldsbrott.

3

Måste jag anmäla min verksamhet till penningtvättsregistret?

Svar:

Företag och personer som bedriver viss typ av nä­ringsverksamhet, bland annat revisions- och redovisnings­verksamhet, omfattas av pen­ningtvättslagen. Företag som bedriver revisionsverksamhet står under Revisorsinspektio­nens (RI) tillsyn. Företag som bedriver redovisningsverk­samhet står däremot under länsstyrelsens tillsyn och är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets register mot penningtvätt.

4

Sedan 1 augusti 2017 gäller en ny penningtvättslag. Vad innebär penningtvättslagen i korthet?

Svar:

Lagen innebär i huvudsak att du som verksamhetsutöva­re ska förstå hur din verksam­het skulle kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

 

Du ska även bedöma hur stor risken är för att detta inträffar (en allmän riskbedömning). Den allmänna riskbedömning­en ska vara skriftlig.

 

Du ska vidare bedöma och anteckna den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan förknippas med varje kundrelation (kundens risk­profil) och ha dokumenterade rutiner och riktlinjer för verk­samheten.

5

Måste jag verkligen ha skriftliga rutiner för hantering av penningtvättslagen om jag driver en enmansbyrå?

Svar:

Det ska finnas skriftliga rutiner i alla verksamheter som omfattas av lagen, men om­fattningen av åtgärderna ska anpassas till verksamhetens storlek samt risken för att den utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

6

Vad bör rutinerna och riktlinjerna omfatta?

Svar:

Årlig utvärdering och upp­datering av den allmänna riskbedömningen.
Åtgärder för kundkännedom.
Övervakning av affärsför­bindelser.
Åtgärder vid misstanke om penningtvätt eller finansie­ring av terrorism.
Vem som är funktionsansva­rig för efterlevnad av lagen.
Bevarande av handlingar med beaktande av regler för behandling av person­uppgifter, utbildning av anställda.
Skydd av anställda.

7

Vad ska jag tänka på angående penningtvätt vid antagande och omprövning av uppdrag?

Svar:

Enligt penningtvätts­lagen ska du ha rutiner för kundkännedom. Detta innebär främst att du måste kont­rollera kundens företrädares identitet och rätt att företräda kunden (om kunden är en juri­disk person), utreda om kunden har en verklig huvudman och kontrollera dennes identitet, bedöma om kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning samt förstå affärs­förbindelsens syfte och art.

 

I samband med att du vidtar kontrollerna ska du även fast­ställa kundens riskprofil. FAR har tagit fram en checklista som kan användas för att säkerställa att man följer de krav som ställs i lagen samt i länsstyrelsens föreskrifter om uppnående av kundkännedom.

8

Finns det några typexempel på hur man möter penningtvätt i vardagen?

Svar:

Nej, egentligen inte, men ofta handlar det om att det verkar saknas affärsmässighet i företagets transaktioner. Som verksamhetsutövare är du skyldig att övervaka pågå­ende affärsförbindelser för att uppmärksamma avvikande transaktioner eller aktiviteter i verksamheten.

 

Det kan handla om ovanligt stora transaktio­ner eller ett antal mindre be­talningar till en viss mottagare i stället för en stor. Det kan vara transaktioner vars geografiska destination avviker från kundens normala trans­aktioner. Det kan också vara fråga om onödigt komplexa transaktioner där det är svårt att se varifrån tillgångar kom­mer eller vart utbetalningar går.

 

Utgångspunkten för be­dömningen av vad som är avvi­kande är vad man kan förvänta sig av kunden. Det är därför viktigt att ha kunskap om och förstå kundens verksamhet.

9

Vad ska jag göra om jag misstänker penningtvätt eller finansiering av terrorism?

Svar:

Om du misstänker pen­ningtvätt eller finansiering av terrorism är du skyldig att rap­portera misstanken till Finans­polisen. Kom ihåg att du inte måste ha bevis utan det räcker med att du inte får tillfreds­ställande förklaringar från kunden när det förekommit avvikande transaktioner. Din rapportering är viktig eftersom den kan leda till att brottsutre­dande myndigheter upptäcker och klarar upp brott.

10

Kan jag vara säker på att vara anonym?

Svar:

Ja, verksamhetsutövare som rapporterat misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism till Finanspolisen omfattas av sekretess. Upp­gifter om vem eller vad som rapporterats till Finanspolisen lämnas därför inte ut till den misstänkte eller någon annan. Du omfattas även av ett så kallat meddelandeförbud, vil­ket innebär att du inte får tala om för den som anmäls eller för någon utomstående att rapportering till Finanspolisen har skett.

 

Som medlem i FAR kan du kostnadsfritt ställa frågor till FAR:s rådgivare. Frågorna kan gälla redovisning, revision och juridik. Det kan också vara frågor som rör din yrkesroll. Logga in på och läs mer!

 

Läs mer

!

Ställ en fråga!

Som medlem kan du kostnadsfritt ställa frågor till FAR:s rådgivare. Frågorna kan gälla redovisning, revision och juridik. Det kan också vara frågor som rör din yrkesroll. 

.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare