Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.02.02

Digitala signaturer – det här gäller

Att signera dokument digitalt har blivit allt vanligare i branschen. Men det finns utmaningar. Uppfyller exempelvis lösningarna på marknaden kravet på avancerad elektronisk underskrift?

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Det finns totalt tre typer av signaturer; elektronisk underskrift, kvalificerad elektronisk underskrift, samt avancerad elektronisk underskrift. I revisions- och redovisningsbranschen är det alltså avancerad elektronisk underskrift som används för att skriva under årsredovisningar och revisionsberättelser, då det föreskrivs i lagen.

Det elektroniska sättet att signera dessa dokument – och som får allt större plats i branschen – är ett självklart steg framåt i digitaliseringsprocessen.

Kontrollen ska i normalfallet göras innan affärsförbindelsen etableras, alltså innan avtalet skrivs under. För högriskkunder kan ytterligare kontrollåtgärder vara befogade.

Data spars inom EU

Viktigt att komma ihåg är att revisorn och konsulten som använder avancerad elektronisk underskrift måste säkerställa att all data sparas inom EU, det gäller sedan 25 maj 2018 då nya dataskyddsförordningen GDPR togs i bruk.

Under coronavåren 2020 och månaderna som följde noterade XBRL-föreningen, som består av programvaruföretag, kreditupplysningsföretag, myndigheter, samt medlemmar som arbetar med revision, redovisning, skatt och lön, att användningen av digitala underskrifter ökade lavinartat.

XBRL-föreningen började därför fråga sig: Alla de lösningar som används på marknaden, uppfyller de kravet på avancerad elektronisk underskrift? Det ska visa sig att det aldrig går att garantera att så är fallet. Och nu höjs röster för en certifiering av den avancerad elektronisk underskriften.

Digital signering av dokument har ökat lavinartat. Foto: Getty Images

Tre typer av underskrifter:

Elektronisk underskrift. Uppgifter i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna till andra uppgifter i elektronisk form och som används av undertecknaren för att skriva under.

Avancerad elektronisk underskrift. En elektronisk underskrift som uppfyller kraven enligt artikel 26 (se faktaruta intill). Denna underskrift används av revisions- och rådgivningsbranschen.

Kvalificerad elektronisk underskrift. En avancerad elektronisk underskrift som skapas med hjälp av en kvalificerad anordning för underskriftsframställning och som är baserad på ett kvalificerat certifikat för elektroniska underskrifter.

Källa: eIDAS-förordningens artikel 3, Definitioner. (EU-reglering på området, reds.anm.).

Förordningen: ”EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG.”

En avancerad elektronisk underskrift ska uppfylla följande krav:

a) Den ska vara unikt knuten till undertecknaren.
b) Undertecknaren ska kunna identifieras genom den.
c) Den ska vara skapad på grundval av uppgifter för skapande av elektroniska underskrifter som undertecknaren med hög grad av tillförlitlighet kan använda uteslutande under sin egen kontroll.
d) Den ska vara kopplad till de uppgifter som den används för att underteckna på ett sådant sätt att alla efterföljande ändringar av uppgifterna kan upptäckas.

Källa: eIDAS-förordningens artikel 26, Krav med avseende på avancerade elektroniska underskrifter. (EU-reglering på området, reds.anm.).

Förordningen: ”EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG.”

 

Mer om ämnet:

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare