Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.05.19

Digitala signaturer – endast 4 håller måttet enligt XBRL

Endast fyra av elva programvaruleverantörer som erbjuder lösningar för avancerad elektronisk underskrift uppfyllde XBRL Swedens avgränsande krav i föreningens senaste enkät. ”Det kan vara en bra idé att ta en diskussion med sin leverantör”, säger Björn Rydberg, ordförande i föreningen.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

För att en programvaruleverantörs avancerade elektroniska underskrift ska bli rekommenderad av XBRL-föreningen ska underskriften kunna verifieras direkt med stöd av standardiserad programvara.

Ett krav som bara fyra av elva programvaror uppfyllde i XBRL:s senaste undersökning.

Men, poängterar XBRL-ordföranden Björn Rydberg, bara för att en viss programvara inte finns med på föreningens lista, så betyder det inte att programvaran i fråga saknar stöd för att uppfylla kraven för avancerad elektronisk underskrift enligt eIDAS förordningen (se faktaruta intill).

Björn Rydberg. Foto: EY

– Vi valde i samband med vår utvärdering av inkomna enkätsvar att göra en avgränsning. Det viktigaste kriteriet var att vi ville se att det verkligen går att identifiera vem som har skrivit under handlingen med en avancerad elektronisk underskrift, på ett sätt som även möjliggör för automatisering, säger Björn Rydberg till Balans.

XBRL Sweden består bland annat av programvaruföretag, myndigheter och aktörer inom revision, redovisning, skatt och lön.

Digital signatur enligt lag

Avancerad elektronisk underskrift är den typ av underskrift som enligt lag krävs vid signeringar av bland annat årsredovisningar, revisionsberättelser, styrelseprotokoll, samt andra dokument som lyder under aktiebolagslagen och årsredovisningslagen.

– Hur binder man den som har signerat till huvuddokumentet? Det är det vi är ute efter. Specifikt de handlingar som ska signeras med en avancerad elektronisk underskrift. Vi vill se att handlingen blir läsbar för en dator på ett rimligt och enkelt sätt – och utan att signaturen till exempel ligger gömd i en bilaga som är svår att komma åt, fortsätter Björn Rydberg.

Av de 24 aktörer som erbjuder digital signering och som bjöds in att delta i granskningen svarade elva. Av dessa elva bedömdes alltså XBRL-föreningens uppsatta kriterier endast uppfyllas av fyra programvaruleverantörer; Hogia Signit, ZealiD, Comfact Signature och SignPort.

Enkäten genomfördes under perioden november 2021–februari 2022.

Underlag för relevanta kriterier

”Sammanställningen, med tillämpade avgränsningar, ska ses som ett underlag för vilka kriterier som kan anses vara relevanta att överväga för leverantörer och konsumenter av tjänster för elektronisk underskrift”, skriver XBRL Sweden på webben.

Avgränsningen som XBRL-föreningen har gjort handlar om att man vill vara framåtblickande, betonar Björn Rydberg:

– Både myndigheter och näringslivaktörer vill kunna gå mot automatiserad validering, säger han.

Nu ska Björn Rydberg i egenskap av ordförande följa utvecklingen framåt inom området. Kommer exempelvis Digitaliseringsmyndigheten att ta fram en så kallad tillitsförteckning, som skulle kunna omfatta signaturlösningar?

Utredning om betrodda tjänster

I delbetänkandet av utredningen om betrodda tjänster från 2021 står bland annat:

”Vi föreslår att förteckningen ska benämnas tillitsförteckning och att tjänster som skapar och validerar avancerade elektroniska underskrifter eller stämplar ska få föras upp på förteckningen. Tillhandahållare eller tjänster förs upp på förteckningen efter en ansökningsprocess som innefattar en kontroll av om de uppfyller vissa kriterier och tekniska krav.”

Post- och telestyrelsen (PTS) är en tillsynsmyndighet som bland annat har rätt att granska tillhandahållare som erbjuder avancerade elektroniska underskrift. Det kan de göra vid misstanke eller konstaterat fakta att en viss leverantör inte uppfyller EU-förordningen.

Diskutera med leverantör

Petter Öhrn är pressansvarig på PTS. När Balans ringer för att be honom kommentera XBRL Swedens undersökning svarar han:

– Jag känner varken till XBRL-föreningen eller den enkät som de har genomfört och har därför svårt att kommentera den.

Så, hur agera framåt enligt XBRL:s ordförande Björn Rydberg?

– Vi anser inte att byråerna behöver byta leverantör hur som helst. Men det kan vara en bra idé att ta en diskussion med sin leverantör på hur de ser på en på vidareutveckling av programvaran, säger han.

 

Mer om ämnet:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare