Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.02.21

Deklaration – har du koll på dessa tre?

Dags att deklarera! Vi bad Ingemar Ritseson på PwC om hans bästa tips. Han tar upp tre viktiga punkter: Reglerna för begränsningar av ränteavdrag, schablonintäkt på periodiseringsfonder och skattereduktion för inventarier.

text:

Björn Dickson

Det som Ingemar Ritseson först tar upp är reglerna för begränsningar av ränteavdrag.

Enligt huvudregeln får ett företag göra avdrag för ett negativt räntenetto med ett belopp motsvarande högst 30 procent av avdragsunderlaget, skattemässigt EBITDA.

Det finns en förenklingsregel som säger att avdrag för ett negativt räntenetto medges med som mest fem miljoner kronor. Nu när företagen får högre räntekostnader med det högre ränteläget blir det fler företag som passerar gränsen, fem miljoner kronor. Det komplicerar för företagen.

Om ett bolag i en intressegemenskap använder denna regel begränsas hela intressegemenskapens avdragsmöjligheter till fem miljoner kronor.

Ingemar Ritseson. Foto: PwC

– Därför är det viktigt att ha koll på hur bolagen i intressegemenskapen beräknar sina avdrag för negativa räntenetton, säger Ingemar Ritseson.

Negativt räntenetto

Det finns en möjlighet till så kallad koncernkvittning. Det innebär att ett bolag med ett positivt räntenetto under vissa förutsättningar kan dra av ett negativt räntenetto som har uppkommit i ett annat bolag i intressegemenskapen.

– Det är värt att notera är att Skatteverket anser att ett belopp som koncernkvittats ska ingå i förenklingsregelns takbelopp på fem miljoner kronor, säger Ingemar Ritseson.

Viktigt i sammanhanget är att handels- och kommanditbolag anses ingå i intressegemenskap oavsett hur stor ägarandelen är.

Ett bolag som har periodiseringsfonder vid ingången av beskattningsåret ska ta upp en schablonintäkt som beräknas med utgångspunkt i statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret, dock lägst 0,5 procent. Statslåneräntan den 30 november 2021 var lägre än 0,5 procent och för beskattningsåret 2022 gäller därför att schablonintäkten beräknas enligt miniminivån.

Statslåneräntan den 30 november 2022 var 1,94 procent. Bolag som har periodiseringsfonder vid ingången av beskattningsåret 2023 kommer därför att behöva redovisa en högre schablonintäkt än för 2022.

– Det kan därför vara klokt att se över avsättningarna till periodiseringsfonder och eventuellt lösa upp dessa i förtid, säger Ingemar Ritseson.

Viktig påminnelse

En viktig påminnelse gäller skattereduktion på inventarier anskaffade under kalenderåret 2021.

Den förra regeringen införde en skattereduktion för materiella inventarier. Avsikten var att uppmuntra företagen att öka och tidigarelägga sina investeringar. Bakgrunden var att företagen minskade investeringstakten till följd av pandemin.

En tillfällig lag infördes. Den ger möjlighet till skattereduktion för materiella inventarier som har anskaffats under kalenderåret 2021. Detta gäller oberoende av företagets räkenskapsår.

Reduktionen uppgår till 3,9 procent av anskaffningsvärdet för inventarier som har anskaffats mellan den 1 januari och den 31 december 2021. Det finns också ett krav på innehavstid. För att kunna utnyttja skattereduktionen krävs dessutom att det finns skatt att räkna av skattereduktionen mot.

Det är särskilt viktigt att fastställa anskaffnings- och färdigställandetidpunkt för pågående och planerade investeringsprojekt. Att både byggnads- och markinventarier omfattas innebär också för fastighetsägare att en korrekt klassificering av investeringen blir särskilt viktig. En fråga som kan vara lite besvärlig är när ett inventarium anses anskaffat. Det kan finnas skillnader i bedömningen enligt redovisningsreglerna jämfört med skattereglerna.

Läs även: 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare