Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Yrkesvardag

2020.03.05

Balans jämställdhets­undersökning 2020: Kurvan pekar uppåt

Tio procentenheter på tio år. Det är resultatet när Balans stora jämställdhetsunder­sökning fyller ett decenni­um. Mycket har hänt under den tiden och kvinnorna tar allt oftare plats som ledare, vilket ger avtryck ända upp på VD-nivå. Att delägarska­ran förblir så pass mansdo­minerad framstår som ett mysterium.

text:

Rakel Lennartsson

illustration:

Mats Rimér

År 2010 började Balans mäta jämställdhe­ten i branschen på allvar. Då var antalet byråer i undersökningen sju till antalet och andelen kvinnliga delägare uppgick till 16 procent.

Tio år senare uppgår andelen kvinnor bland delägarna på de åtta största byråerna till drygt en fjärdedel, 26 procent. Det innebär en förbättring med tio procentenheter på tio år, en procenten­het om året i genomsnitt.

I år synar Balans för första gången jämställdheten i nyinvalet, och det är lite mer uppmuntrande läsning. Men i genomsnitt är andelen kvinnor bland de nyinvalda delägarna fortfarande under 40 procent och spännvidden är stor mellan byråerna. Fyra byråer gör jämställda inval med minst 40 procent kvinnor medan en sticker ut med bara 15 procent kvinnor i det senaste partnerinvalet.

Det är ett mysterium att delägarskapet förblir så pass ojäm­ställt när så många andra faktorer pekar mot att kvinnor­na står för ett växande bidrag till branschen.

Michael Palm. Foto: Grant Thornton

Att branschen i snitt har lika många kvinnor som män på gruppchefsnivå och i andra ope­rativa chefsroller ger vid handen att kvinnorna inte alls är underrepresen­terade i branschen som helhet.

– Det är en övervikt av kvinnor i rekryteringsbasen, problemet är att branschen inte lyckats få dem att stanna. Jag tror att alla inser vikten av jämställdhet, men sen handlar det om hur mycket kraft och energi du lägger på det. Det är inte någonting som löser sig självt, säger Michael Palm, ordförande för Grant Thorn­ton, som med 34 procent kvinnliga delägare har ett försprång i Balans jämställdhetsundersökning.

Den verkliga skrällen i årets un­dersökning är annars att branschens största byråer för första gången någonsin har 50 procent kvinnliga VD:ar. Detta sedan EY – andra störst i Sverige – utsett Anna Svanberg att leda bolaget efter Jonas Svensson.

När det gäller gruppen ”övriga chefer”, det vill säga linjechefer och gruppledare, ligger ingen av byråerna i undersökningen under 40 procent kvinnor och branschsnittet ligger på 52 procent. Aspia med 79 procent kvinnor i denna kategori skulle däremot behöva locka fler män till byrån. Även Grant Thornton ligger i överkant med 61 procent kvinnor inom gruppen övriga chefer.

På både VD-nivå och övrig chefs­nivå är branschgenomsnittet ändå välbalanserat. På övriga maktpositio­ner är kvinnorna fortfarande kraftigt underrepresenterade, särskilt på styrelsenivå och allra mest på delägarnivå. Men bilden är splittrad.

Andelen kvinnliga styrelseleda­möter varierar stort mellan olika byråer, från Mazars bottennotering toppen av skalan. Även på delägar­nivå är spännvidden stor mellan Grant Thorntons topplacering med 34 procent kvinnliga delägare och KPMGs om tycks ha parkerat på 20 procent och därmed ser sig omkört av BDO, som hittills prenumererat på jumboplatsen.

– Vi är inte alls nöjda och måste jobba stenhårt framåt, säger Jan Forsell, chef för KPMG:s rådgivnings­verksamhet och initiativtagare till programmet ”inclusion och diversi­ty”.

Han menar att byrån inte lyckats behålla tillräckligt många duktiga kvinnor, att för stor andel faller ifrån i samband med föräldraledighet och att företaget inte gjort tillräckligt för att stödja kvinnor att göra karriär i bolaget.

50 procent kvinnliga VD:ar i branschen är 2020 en verklighet. Men kvinnorna är fortfarande underrepresenterade på delägarnivå. Foto: Getty Images.

Inför 2019 års delägarinval sak­nades det tillräckligt med kvinnor i pipeline, samtidigt som byrån hade stark tillväxt och därför behövde ta in ovanligt många delägare. En missad möjlighet, kan man tycka.

– Vi måste jobba hårt med att identifiera framtida delägare tidigt i karriären, hjälpa och stötta dem och samtidigt göra ett ännu bättre arbete med att rekrytera in seniora kvinnor, säger Jan Forsell och poängterar att årets inval ser ”betydligt bättre” ut.

Anna Svanberg. Foto: EY.

EY:s nytillträdda VD Anna Svanberg påpekar att det inte är helt rättvisande att titta på enskilda år. Förra året hade EY 42 procent kvinnor i invalet och byrån har många kvin­nor i sin pipeline.

– Det här året blev ett mellanår, vi har starka kandidater som kommer framöver, säger hon apropå att EY gjorde ett rekorddåligt inval förra året och backar en procentenhet i Balans undersökning.

Invalet styrs inte bara av vilka kan­didater som är redo för delägarskap, utan också hur de olika affärsom­rådena utvecklas och var behoven finns, förklarar hon. En annan faktor är vilka delägare som försvinner och därmed behöver ersättas.

– Självklart kan vi göra mer, men det kommer att ta flera år, säger Anna Svanberg.

 

Läs mer om ämnet:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare