Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2014.03.08

Balans jämställdhets­undersökning 2014: Revisions- och rådgivnings­branschen allt mer jämställd

Andelen kvinnor i de största revisionsbyråerna ökar och är större än genomsnittet bland svenska företag. Det visar Balans årliga jämställdhetsundersökning. Bland delägarna går det dock långsamt.

text:

Rakel Lennartsson

illustration:

Line Engesvik

Efter fem år av återkommande granskningar kan Balans konstatera att trenden med ökad jämställdhet inom de stora revisionsbyråernas ägarskikt är stabil, om än långsam.

Kvinnorna utgör nu 18,4 procent av delägarna i de sju största revisionsbyråerna i Sverige. Det är en ökning med en procentenhet sedan förra året. Jämfört med advokatkåren står sig revisions- och rådgivningsbranschen väl. Enligt siffror från Advokatsamfundet är andelen kvinnliga delägare i genomsnitt 13,2 procent på de sju största advokatbyråerna.

Den långsamma utvecklingen av jämställdheten i partnerägda företag förklaras med att delägarskap är långsiktigt och ingenting som roterar, såsom styrelseposter eller andra ledar- och förtroendeposter. För att en nyrekrytering av kvinnor ska slå igenom krävs betydande pensionsavgångar, vilket nu också sker. Ett generationsskifte börjar synas.

Att det inte saknas kompetenta kvinnor, och i förlängningen finns rekryteringsunderlag för kvinnliga delägare – en så kallad partner pipeline – bekräftas av statistiken från andra ledande befattningar inom revisionsbyråerna.

Ledningsgrupperna i de största revisionsbyråerna består till 40 procent av kvinnor. Att jämföra med 28 procent för svenska bolagsledningar som helhet, enligt Statistiska Centralbyråns siffror från 2013.

40 procent uppfyller dessutom en vanlig definition av jämställdhet som innebär att könsbalansen ska ligga i spannet mellan 40–60. Ingetdera könet får understiga 40 procent eller överstiga 60 procent för att en organisation ska kallas jämställd.

Börsbolagens styrelser är föremål för mycket debatt och hot om lagstiftad kvotering. Snittet för andelen kvinnor i börsbolag ligger i dag på runt 23 procent. Att jämföra med 23 procent för samtliga företag och 26,4 procent för de största revisionsbyråerna.

Ingen företagskategori når något jämställdhetsmål, men de största revisionsbyråerna har kommit närmare målet om jämställda bolagsstyrelser än svenska bolag i allmänhet.

Sammanfattningsvis förtjänar branschen beröm för sitt medvetna arbete med jämställdhet, som nu slår igenom i statistiken. Men än kan den inte slå sig till ro. Och kommer heller inte att göra det.

Jämställdhetsarbetet ses nämligen inte som en rättvisefråga utan som ett affärsstrategiskt intresse, vilket tyder på att det inte kommer att avta.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare