Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2013.03.08

Balans jämställdhets­undersökning 2013: Allt fler kvinnor i ledande positioner

Trenden med ökad jämställdhet bland delägarna i landets största revisionsbyråer bekräftas i Balans årliga jämställdhetsundersökning. Men delägarkollekrivet ligger fortfarande långt efter övriga ledarkategorier i revisions- och rådgivningsbranschen.

text:

Rakel Lennartsson

illustration:

Line Engesvik

Kvinnorepresentationen bland delägarna på revisionsbyråerna når 2013 upp till 17,4 procent, en ökning med en procentenhet sedan förra året. Jämfört med 2005, då Balans började mäta jämställdheten i branschen, är det dock ett tydligt steg i rätt riktning. Då låg den genomsnittliga andelen kvinnor bland delägarna på 11,7 procent.

I år har Balans jämställdhetsundersökning, på efterfrågan av branschen, utökats till att omfatta fler kategorier ledare än bara delägarna. Många menar att ensidigt titta på delägarskapet ger en felaktig bild av bristande jämställdhet i branschen, som de senaste åren har släppt fram många kvinnor på ledande positioner.

2013 års mätning av jämställdheten inom kategorierna delägare, styrelse, ledningsgrupp och övriga chefer, bekräftar den bilden. Revisions- och rådgivningsbranschen går mot ökad jämställdhet.

För varje generation ökar andelen kvinnor. I kategorin kvalificerade revisorer är exempelvis andelen kvinnor bland åttiotalisterna uppe i 48 procent. Detta kan jämföras med ”föräldragenerationen” (femtiotalisterna) där andelen kvinnor är 22 procent. Men det stora klivet togs av sextiotalisterna – av kvalificerade revisorer födda på 1960-talet är 36 procent kvinnor.

Breddning av branschen till nya yrkeskategorier (redovisningskonsulter, skattejurister och rådgivare) har också bidragit till en mer balanserad könsfördelning, totalt sett.

En mer jämställd rekryteringsbas ger avtryck i ledarskapet. I kategorin ”övriga chefer” ligger andelen kvinnor mellan en tredjedel och hälften, vilket innebär att några byråer på mellanchefsnivå redan i dag uppfyller kraven på ett jämställt ledarskap.

Däremot är det inte alltid som jämställdheten följer med upp i toppen av hierarkin. Ibland är ledningsgruppen jämställd, men inte styrelsen. Ibland råder det omvända förhållandet.

Ernst & Young har sedan några år tillbaka en helt jämställd styrelse bestående av två män och två kvinnor.

– Mångfald är bättre än enfald, säger Lars Träff, styrelseordförande i Ernst & Young.

Han betonar att det är mångfalden av personer och erfarenheter som är det viktiga och att jämställdhet ska ses som en del av mångfalden.

– Det är roligt att vår styrelse uppmärksammas för att den är jämställd, men de som sitter i vår styrelse är föreslagna av valberedningen för sin kompetens. Det är inte frågan om någon kvotering, säger han.

Med 24,4 procent kvinnliga delägare försvarar Mazars sin ställning som den mest jämställda byrån, även om andelen kvinnliga delägare har sjunkit något sedan förra året. Däremot är kvinnorna överrepresenterade i ledningsgruppen på Mazars. Är det kanske dags att kvotera in en man?

Marianne Sandén Ljungberg. Foto: Nicklas Rundfell

– Nej, det handlar inte om att kvotera in någon, säger Mazars VD Marianne Sandén Ljungberg.

– Om vi ska driva en verksamhet professionellt och lönsamt måste vi löpande ta dem som vid det aktuella tillfället är bäst för uppdraget, säger Marianne Sandén Ljungberg.

Däremot betonar hon, liksom flera andra, att det handlar om att alla ska få samma chans.

– Sedan är det ju fortfarande så att under småbarnsåren har inte kvinnor och män helt samma förutsättningar. Det är tuffare för kvinnor att hinna bygga upp en kundstock. Men det hindrar ju inte att de blir delägare några år senare, säger Marianne Sandén Ljungberg.

Jämfört med för snart 30 år sedan, då hon själv började sin yrkesbana, tycker hon att utvecklingen i branschen är klart positiv.

– Det har hänt väldigt mycket trots allt, och som jag ser det är det fullt möjligt för kvinnor i dag att bli delägare, säger Marianne Sandén Ljungberg.

Som VD är hennes löfte till personalen att i alla lägen bidra till att de bäst lämpade får chansen, oavsett kön.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare