Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Vi delar inte alls länsstyrelsens beskrivning, säger Ola Gunnarsson, CEO, Aspia
Foto: Johan Arthursson, Content Innovation
Yrkesvardag

2024.01.30

Aspia:”Vi har följt reglerna”

Länsstyrelsen har utdömt sanktionsavgift mot Aspia för brister ”av synnerligen allvarlig art” i bolagets allmänna riskbedömning vad gäller penningtvätt. Ola Gunnarsson, CEO, berättar att Aspia är helt oense med länsstyrelsens beslut och överväger att överklaga.

text:

Dan Håfström

Länsstyrelsen bedömer att Aspias allmänna riskbedömning inte uppfyller de krav som följer av penningtvättslagen. I beslutet skriver länsstyrelsen: ”Bolaget har inte identifierat och gjort en faktisk analys och bedömning av samtliga riskfaktorer som anges i penningtvättslagen. Det vill säga, det saknas en systematisk genomgång och motiverad bedömning av hur bolagets riskfaktorer, var för sig och i kombination med varandra, kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism samt hur stor risken är för att detta sker.”

Ola Gunnarsson, CEO för Aspia är oförstående inför länsstyrelsens beslut.

– Vi bedriver ett gediget arbete för att efterleva de regulatoriska krav som finns för att förhindra penningtvätt och delar inte alls länsstyrelsens beskrivning. Den som följt länsstyrelsens tillsynsärenden de senaste åren känner nog till att många byråer dessvärre haft liknande utfall. Vi välkomnar därför det arbete som vår branschorganisation FAR bedriver för att fördjupa länsstyrelsens förståelse för vår bransch och även belysa de skillnader i bedömningar som finns mellan olika länsstyrelser i landet, men även i förhållande till andra tillsynsmyndigheter, säger Ola Gunnarsson.

Långa handläggningstider

Enligt länsstyrelsens bedömning utgör Aspias brister i allmän riskbedömning en överträdelse av synnerligen allvarlig art. Vid en samlad bedömning av överträdelsernas karaktär, med hänsyn till bolagets årsomsättning och finansiella ställning och övriga omständigheter i ärendet bestämmer länsstyrelsen sanktionsavgiften till fyra miljoner kronor.

– Vi är givetvis besvikna över att vi fick en sanktionsavgift överhuvudtaget. I övrigt är det svårt för oss att kommentera sanktionsavgiftens storlek, säger Ola Gunnarsson.

Länsstyrelsen inledde ett tillsynsärende mot Aspia i maj 2020 och tillsynen omfattar perioden november 2018 till och med maj 2020. Nära fyra år senare, 15 januari 2024,  kom länsstyrelsens beslut. Ola Gunnarsson ställer sig frågande till den långa handläggningstiden.

– Med tanke på att vi utvärderar en eventuell överklagan vill vi inte kommentera själva processen ingående, men jag tror att alla kan förstå problematiken med en så lång handläggningstid.

Hur har kommunikationen med länsstyrelsen fungerat?

– Att granska detta område är viktigt och vi har under tillsynen medverkat och bistått länsstyrelsen på alla sätt som de önskat, säger Ola Gunnarsson.

Vad anser Aspia om länsstyrelsens beslut vad gäller den allmänna riskbedömningen?

– Vi står fast vid att vi efterlevt, och efterlever, de regulatoriska krav som finns på vår verksamhet. Och återigen, vi delar inte länsstyrelsens bedömning. Vem som har rätt och vem som har fel är upp till en domstol att bedöma.

Kommer Aspia att överklaga?

– Det är något som vi utvärderar just nu. Utöver det faktum att vi inte delar länsstyrelsens bedömning ser vi också ett behov för branschen att få mer klarhet i hur lagen och dess krav faktiskt ska tolkas så att vi tillsammans på bästa sätt kan motverka penningtvätt.

utgiven av

Ansvarig utgivare