Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2024.04.16

85 procent av företagen missade första CBAM-rapporten

Bara 15 procent av de aktörer som omfattas av de nya CBAM-reglerna har lämnat in sin första rapport. Det visar siffror från Naturvårdsverket. Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR tror att företagen behöver hjälpa att förstå och hantera det komplexa regelverket.

text:

Eric Widegren

EU har beslutat att införa CBAM som i praktiken är en koldioxidtull på importer till EU av vissa koldioxidintensiva varor. Reglerna gäller bland annat järn, cement, gödningsmedel och vätgas. Från och med 2026 ska det nya regelverket tillämpas fullt ut men redan nu råder rapporteringsplikt för den som importerar CBAM-varor. Rapporten ska lämnas in varje kvartal.  

Bara 15 procent har rapporterat

I Sverige är det Naturvårdsverket som ansvarar för regelefterlevnaden. Myndigheten uppger att 3336 aktörer i Sverige är skyldiga att rapportera för det fjärde kvartalet 2023. Av dessa har bara 489 skickat in sin rapport. 

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, är bekymrad över den låga rapporteringsgraden.  

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

– Det är givetvis inte bra att bara 15 procent av alla berörda aktörer har lämnat in en rapport. CBAM är en viktig hållbarhetsfråga av stort allmänintresse. Företag som inte sköter det här kommer att bli tacksamma mål för media.  

Företagen behöver hjälp

Enligt Hans Peter Larsson behöver företagen hjälp att hantera de nya reglerna.  

– Den auktoriserade skatterådgivaren kan hjälpa företag att ta fram underlag för beräkningar och upprätta den särskilda deklarationen. I dagsläget ska inget belopp betalas in, den skyldigheten kommer först 2026. Skatterådgivaren kan även hjälpa företagen att ha koll på internationella riktlinjer som tas fram på området.  

En annan utmaning för företagen blir att säkerställa att de beräkningar och underlag som samlas in från andra länder är korrekta. Det kommer sannolikt att krävas stöd av tekniska konsulter.  

– Vi vet inte riktigt hur beräkningarna i slutändan ska göras förrän de förhandlingar som pågår mellan länderna är klara. Eftersom det här inte bara är en miljöfråga utan även en handelsfråga så kommer det att krävas en stor insats för att få ihop det här på global nivå, säger Hans Peter Larsson.  

Revisorns roll 

Björn Irle, auktoriserad revisor på FAR

CBAM-avgiften kommer sannolikt inte att omfattas av skattförfarandelagen. Det betyder i så fall att revisorn inte kommer att granska att den har deklarerats och betalats in korrekt. Björn Irle, auktoriserad revisor på FAR, menar dock att revisorn ändå kommer behöva beakta regelefterlevnaden.  

– Revisorn granskar förvaltningen av företaget och efterlevnaden av lagar och regler enligt ISA 250. Enligt den ska revisorn rapportera till styrelse och revisionsutskott om det noteras brott mot något regelverk. Om företaget riskerar böter eller vite så kan det eventuellt även bli en fråga för frågan om ansvarsfrihet. 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare