Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Expertfrågan

2021.09.06

7 frågor och svar om hållbart arbete på egna byrån

Hållbarhet är en viktig fråga i samhället och för FAR:s medlemmar. Yvonne Jansson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR, reder ut de vanligaste funderingarna.

text:

Charlotta Marténg

illustration:

Rebecca Elfast

1

Varför är hållbarhet en viktig fråga?

Svar:

Hållbarhet är en viktig fråga för företagen och därför är det en viktig fråga för FAR:s medlemmar. Alla FAR:s medlemskategorier kan ställas inför frågor om hållbarhet från sina kunder eftersom det är naturligt för företagarna att vända sig till sin revisor, redovisningskonsult, lönekonsult eller skatterådgivare i första hand när de har frågor kring sin affärsverksamhet.

 

I samband med nya kunder, rekrytering, investeringar eller andra situationer kan företagaren få frågor om sitt företags hållbarhetsarbete och då är det en fördel om de är förberedda och där har FAR:s medlemmar en viktig uppgift att fylla. FAR:s medlemmar kan göra skillnad genom att informera sina kunder om att hållbarhet är en viktig aspekt vid upphandling och i både nya och befintliga kundrelationer och inte minst i samband med rekrytering där det blir allt vanligare att arbetstagare vill veta hur en eventuell blivande arbetsgivare arbetar med hållbarhet.

 

Investerare har krav på sig att redovisa hur hållbara deras investeringar är och detta kan också komma att påverka företagen i samband med utveckling och expandering av verksamheten.

2

Hur ska man komma igång med hållbarhetsrådgivning på byrån?

Svar:

Min rekommendation är att man börjar med den egna byråns hållbarhetsarbete. Dels av samma anledningar som för kundföretagen – allt fler efterfrågar information om hur företaget arbetar med hållbarhet vilket även gäller i vår bransch, inte minst i samband med rekrytering, men även för att nya kunder kan ha en förväntan på att byrån ska vara hållbar. Sen är det även en bra erfarenhet när man sedan ska hjälpa sina kunder i hållbarhetsprocessen, att man själv har gjort samma arbete och vet vilka utmaningar man ska ställas inför.

3

Hur gör man då om man vill jobba med hållbarhet på sin egen byrå?

Svar:

I boken Hållbarhet i praktiken så finns det en processbeskrivning som man kan följa men det handlar främst om att utgå från den egna verksamheten och vilka hållbarhetsfrågor som är särskilt viktiga för just dina intressenter (till exempel kunder, anställda, investerare).

 

Ofta har man redan olika hållbarhetsaktiviteter som man inte har tänkt på och inte kategoriserat som just hållbarhetsaktiviteter och en bra början är att identifiera dom. Typiska hållbarhetsaktiviteter i vår bransch är digitaliseringsprocessen, att skriva ut dubbelsidigt för att spara papper, att resa mer miljövänligt genom att använda tjänstecyklar eller välja att åka tåg istället för att flyga.

 

En annan vanlig hållbarhetsaktivitet är att man gör olika insatser för att personalen ska må bra och ha en bra balans mellan arbete och fritid. Det kan också vara att man stödjer olika välgörenhetsorganisationer eller gör insatser för det lokala samhället. I vårt yrkesutövande så kan vi bidra till att minska korruption och penningtvätt och säkerställa att företagen har en korrekt redovisning vilket också är viktiga hållbarhetsfrågor.

4

Finns det regler man måste följa för sitt hållbarhetsarbete?

Svar:

Om man är ett större företag så omfattas man av lagkravet på att upprätta en hållbarhetsrapport och då finns det krav på vad som ska finnas med i hållbarhetsrapporten vilket framgår av årsredovisningslagen 6 kap 10 §.

 

Om man upprättar en frivillig hållbarhetsredovisning så finns det olika ramverk som man kan välja att använda men det är inget krav. Jag föreslår att även om man är ett mindre företag så kan man hämta vägledning från årsredovisningslagens krav på de större företagen och använda det som stöd i sitt hållbarhetsarbete.

5

Vad ska finnas med i en hållbarhetsredovisning?

Svar:

En hållbarhetsredovisning ska informera om hur företagets hållbarhetsprocess ser ut. Vilka hållbarhetsfrågor är särskilt viktiga för företaget att arbeta med och varför är de viktiga. Man bör beskriva på vilket sätt företaget kan ha en positiv påverkan finansiellt, socialt eller miljömässigt och hur vill man arbeta med att öka den positiva påverkan, samt om företaget har någon negativ finansiell, social eller miljömässig påverkan och hur kan, och vill, man arbeta med att minska den negativa påverkan.

 

Det är vanligt att man beskriver vilka risker det kan finnas för företaget kopplade till dessa tre hållbarhetsområden och hur företaget arbetar för att minska de riskerna. Exempelvis en medlemsbyrå som har stor personalomsättning och har svårt att rekrytera riskerar att inte ha personal för att driva verksamheten och behöver minska denna risk genom olika åtgärder som förbättrar arbetssituationen för personalen och gör att byrån blir en attraktiv arbetsgivare.

 

I hållbarhetsredovisningen bör man tänka på att vara transparent och balanserad, att inte bara beskriva hur bra man är utan att även ta upp vilka utmaningar som finns och hur man ska agera på dom. Man behöver även tänka på att man ska kunna redovisa resultatet av sina planerade aktiviteter så informationen måste vara trovärdig, precis som den finansiella informationen – baserad på fakta och rimliga prognoser.

6

Finns det krav på att hållbarhetsredovisningen ska granskas av en revisor?

Svar:

En frivilligt upprättad hållbarhetsredovisning behöver inte granskas av en revisor men det kan öka trovärdigheten för innehållet i hållbarhetsredovisningen om man väljer att låta en revisor göra en översiktlig granskning av hållbarhetsredovisningen. Revisorn granskar då enligt ISAE 3000 och det finns en särskild rekommendation från FAR, RevR 6, som stöd för utförandet av den översiktliga granskningen av en frivilligt upprättad hållbarhetsredovisning.

 

Om ett större företag omfattas av lagkravet i årsredovisningslagen 6 kap 10 § och upprättar en lagstadgad hållbarhetsrapport så ska bolagets revisor göra ett uttalande i revisionsberättelsen om att en hållbarhetsrapport är upprättad.

 

Den lagstadgade hållbarhetsrapporten kommer att uppdateras av EU och FAR har deltagit i remissarbetet kring denna uppdatering. Enligt gällande förslag så kommer den nya lagen som kallas CSRD (Corporate Sustainable Reporting Directive) kräva att revisorn utför en översiktlig granskning av den lagstadgade hållbarhetsrapporten.

7

Vilka företag ska ha en hållbarhetsrapport?

Svar:

Företag som uppfyller två eller alla tre av följande villkor, under båda de två senaste räkenskapsåren, ska upprätta en hållbarhetsrapport:

 

1. Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer.

2. Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor.

3. Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor.

!

Ställ en fråga!

Som medlem kan du kostnadsfritt ställa frågor till FAR:s rådgivare. Frågorna kan gälla redovisning, revision och juridik. Det kan också vara frågor som rör din yrkesroll. 

.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare